Skip to main content

Algemene Voorwaarden – Hoornstra Budgetadvies

Definities Hoornstra Budgetadvies: Hoornstra Budgetadvies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Alkmaar onder nummer 54869633; Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Hoornstra Budgetadvies onderhandelt en/of een overeenkomst aangaat voor door Hoornstra Budgetadvies te leveren diensten; Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen een opdrachtgever en Hoornstra Budgetadvies waarin staat dat Hoornstra Budgetadvies diensten levert aan de opdrachtgever; Diensten: alle door Hoornstra Budgetadvies te leveren diensten aan een opdrachtgever. Daaronder vallen onder andere advisering, doch niet alleen, consultatie en ondersteuning.

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoornstra Budgetadvies partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hoornstra Budgetadvies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Hoornstra Budgetadvies eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Hoornstra Budgetadvies.

2.2 De verplichtingen van Hoornstra Budgetadvies gaan nooit verder dan door Hoornstra Budgetadvies schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Hoornstra Budgetadvies zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Hoornstra Budgetadvies gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Hoornstra Budgetadvies mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en Hoornstra Budgetadvies de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Hoornstra Budgetadvies steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hoornstra Budgetadvies verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Hoornstra Budgetadvies bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Hoornstra Budgetadvies neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Hoornstra Budgetadvies zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Hoornstra Budgetadvies bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hoornstra Budgetadvies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Hoornstra Budgetadvies slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hoornstra Budgetadvies. 6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Hoornstra Budgetadvies een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Hoornstra Budgetadvies bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Hoornstra Budgetadvies aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Hoornstra Budgetadvies is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Hoornstra Budgetadvies dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard. 8.4 Betaling door opdrachtgever inzake voorlichting en workshops dienen te geschieden volgens de navolgende betalingscondities: 50% van de totale factuur bij het verlenen van de opdracht. 50% van de totale factuur binnen 2 weken na afronding van de opdracht. In overleg tussen beide partijen kan hiervan worden afgeweken, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Hoornstra Budgetadvies schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Hoornstra Budgetadvies ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hoornstra Budgetadvies opgeschort. In dat geval is Hoornstra Budgetadvies verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Hoornstra Budgetadvies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hoornstra Budgetadvies kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Hoornstra Budgetadvies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Hoornstra Budgetadvies gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Hoornstra Budgetadvies zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Hoornstra Budgetadvies behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Alle door Hoornstra Budgetadvies verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Hoornstra Budgetadvies en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Hoornstra Budgetadvies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Hoornstra Budgetadvies mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien en voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Hoornstra Budgetadvies is de totale aansprakelijkheid van Hoornstra Budgetadvies beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom exclusief BTW. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

13.2 De aansprakelijkheid van Hoornstra Budgetadvies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Hoornstra Budgetadvies onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hoornstra Budgetadvies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.3 Hoornstra Budgetadvies is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Hoornstra Budgetadvies, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

13.4 Opdrachtgever zal Hoornstra Budgetadvies en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Hoornstra Budgetadvies geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

13.6 Hoornstra Budgetadvies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Hoornstra Budgetadvies zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

13.8 Hoornstra Budgetadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving

14.1 Hoornstra Budgetadvies behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Hoornstra Budgetadvies kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Hoornstra Budgetadvies de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

14.2 Annulering, verhindering of vervanging. Bij annulering tot 3 weken voor de aanvang van de opleiding, workshop of cursus wordt 15% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen de één en drie weken voor aanvang van de opleidingworkshop of cursus kosten wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan één week dan worden alle kosten in rekening gebracht.

14.3 De opdrachtgever kan schriftelijk verzoeken om de cursus op een andere datum te volgen. Het verzoek is alleen geldig wanneer hierin ook de nieuwe cursusdatum staat vermeld.

14.4 De kosten voor het wijzigen van de datum van deelname bedragen € 35,- mits de wijziging tenminste 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt gemeld.

14.5 Bij wijzigingen die na deze termijn worden gemeld zijn dezelfde bepalingen van toepassing als bij een annulering, zie hiervoor artikel 14.2 tot en met 14.3. 14.5 Vervanging De opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen. De naam en geboortedatum van de vervanger dient voor aanvangsdatum aan Hoornstra Budgetadvies te worden meegedeeld. De extra kosten voor vervangende deelname bedragen € 35,-.

14.6 Annulering door Hoornstra Budgetadvies heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige inschrijfgeld door deze aan Hoornstra Budgetadvies.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de cursus worden ingediend bij Hoornstra Budgetadvies. Partijen streven er naar geschillen in goed overleg op te lossen. Indien een minnelijke regeling niet tot mogelijk blijkt te zijn, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank te Alkmaar.

16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

16.3 Alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 Hoornstra Budgetadvies is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoornstra Budgetadvies.